top of page
搜尋

【靚view沙灘】🏖
熱愛水上活動同陽光與海灘嘅小編,今次要私心介紹靚景沙灘🏖,好野要同大家開心些牙!🤭


小編心水第一名:

南灣👍🏻 👍🏻 👍🏻

沙灘位於港島南區,人比較少,水清沙幼,唔落水嘅朋友,係度打卡都勁正。🤗


小編心水第二名:

下長沙泳灘👍🏻 👍🏻

沙灘位於大嶼山,上長沙及下長沙泳灘係全港最長嘅海灘,全長3公里,屬於禁區範圍,私家車唔可以駛入,所以人流唔多。😉

沙灘嘅沙好白好幼,水質良好,呢度仲可以玩獨木舟、風帆、衝浪🏄🏻‍♀️等等,仲好適合情侶沙灘漫步添。🥰


小編心水第三名:

三星灣👍🏻

沙灘位於西貢,沙灘面積雖細,但水清沙幼,有時仲可以望到水底添。🤩

小編最享受係度游水嫁。🏊🏻‍♀️


-------------------------------------------------

👇記得Like 同Subscribe我哋既Facebook、Instagram同YouTube

📍多多Money Sticker: https://bit.ly/3y9mV1Y

📍YouTube: 198LivingStyle


7 次查看0 則留言

Comentarios


bottom of page